assessment

مدت پخش برنامه‌های تلویزیونی برون مرزی از مرکز تهران در سال‌های 1394-1390

توضیحات

این  آمار مدت پخش برنامه‌های تلویزیونی برون مرزی از مرکز تهران در سال‌های 1390 تا 1394 است.

مرجع

سالنامه آماری شهر تهران، سال 1394