جستجو
جستجوی پیشرفته
وضع جوی ایستگاه‌های سینوپتیک استان تهران بر حسب بارش در سال 1394
وضع جوی ایستگاه‌های سینوپتیک استان تهران بر حسب رطوبت نسبی در سال 1394
تعداد روزهای یخبندان ایستگاه سینوپتیک شمیران بر حسب ماه در سال 1394
تعداد روزهای یخبندان ایستگاه سینوپتیک مهرآباد بر حسب ماه در سال 1394
تعداد روزهای یخبندان ایستگاه سینوپتیک امام خمینی بر حسب ماه در سال 1394
تعداد روزهای یخبندان ایستگاه سینوپتیک چیتگر بر حسب ماه در سال 1394
حداکثر سرعت وزش باد ایستگاه سینوپتیک چیتگر بر حسب ماه در سال 1394
رطوبت نسبی ایستگاه سینوپتیک شمیران بر حسب ماه در سال 1394
رطوبت نسبی ایستگاه سینوپتیک مهرآباد بر حسب ماه در سال 1394
رطوبت نسبی ایستگاه سینوپتیک امام خمینی بر حسب ماه در سال 1394
میزان بارندگی ماهانه و حداکثر بارندگی در یک روز در ایستگاه سینوپتیک مهرآباد بر حسب ماه در سال 1394
میزان بارندگی ماهانه و حداکثر بارندگی در یک روز در ایستگاه سینوپتیک امام خمینی بر حسب ماه در سال 1394
میزان بارندگی ماهانه و حداکثر بارندگی در یک روز در ایستگاه سینوپتیک چیتگر بر حسب ماه در سال 1394
میزان بارش سالیانه (میلیمتر) شهرستان تهران در مقایسه با شهرستان همجوار در سال 1394
تعداد رودخانه دائمی (شاخه) شهرستان تهران در مقایسه با شهرستان همجوار در سال 1394
میزان بارندگی ماهانه و حداکثر بارندگی در یک روز در ایستگاه سینوپتیک شمیران بر حسب میلی‌متر در ماه‌های مختلف سال 1394
میزان بارندگی ماهانه و حداکثر بارندگی در یک روز در ایستگاه سینوپتیک ژئوفیزیک بر حسب ماه در سال 1394