assessment

میزان بارندگی ماهانه و حداکثر بارندگی در یک روز در ایستگاه سینوپتیک ژئوفیزیک بر حسب ماه در سال 1394

توضیحات

در این آمار میزان بارندگی ماهانه و حداکثر بارندگی در یک روز در ایستگاه سینوپتیک ژئوفیزیک بر حسب ماه‌های سال 1394 بیان شده است. محل استقرار این ایستگاه، تهران بوده و سال تاسیس آن 1370 است و همچنین ارتفاع از سطح دریا (برحسب متر) 1415 می‌باشد. همچنین در این آمار، تمامی داده‌ها بر حسب میلی‌متر می‌باشد.

مرجع

سالنامه آماری شهر تهران، سال 1394