جستجو
جستجوی پیشرفته
میزان اشتغال کارگاه‌های صنعتی بر اساس پروانه‌های بهره‌برداری صادر شده توسط سازمان صنعت و معدن و تجارت استان تهران بر حسب نوع فعالیت در سال‌های 1394-1388
تعداد شاغلان شرکت‌های تعاونی اعتبار فعال شهر تهران 1394-1389
تعداد شاغلین شرکت‌های تعاونی مسکن در استان تهران 1394-1385
تعداد شاغلان تعاونی‌ها با گرایش معدنی (در تمام گرایشات) تا پایان سال 1394
توزیع نسبی شاغلان 10 ساله و بیشتر بر حسب گروه‌های عمده شغلی استان تهران 1391-1380
شاخص نرخ بیکاری در فصول مختلف در بازار کار استان تهران در سال 1390
میزان اشتغال واحدهای داری جواز تاسیس صادرشده در استان تهران 1389-1394
تعداد واحدهای فعال گروه صنعت در استان تهران به تفکیک شهرستان در سال 1394
تعداد اعضای تعاونی‌ها در تهران 1394-1390
تعداد واحد صنایع تبدیلی و تکمیلی استان تهران در سال‌های 1394-1393
میزان اشتغال در زمینه صنایع تبدیلی و تکمیلی استان تهران 1394-1393
تعداد متقاضیان کار ثبت نام شده از طریق مراکز کاریابی شهرستان‌های استان تهران
تعداد متقاضیان کار ثبت نام شده به تفکیک جنسیت از طریق مراکز کاریابی شهرستان‌های استان تهران
تعداد متقاضیان کار ثبت‌ نام شده از طریق مراکز کاریابی 1392-1380
تعداد متقاضیان کار ثبت نام شده به تفکیک جنسیت از طریق مراکز کاریابی استان تهران در سال‌های 1380 الی 1392
تعداد فرصت‌های شغلی اعلام شده از طریق مراکز کاریابی شهرستان‌های استان تهران
تعداد فرصت‌های شغلی اعلام شده از طریق مراکز کاریابی 1392-1380
تعداد افراد به کار گمارده شدگان از طریق مراکز کاریابی شهرستان‌های استان تهران
تعداد به کار گمارده شدگان از طریق مراکز کاریابی در استان تهران 1392-1380
تعداد شاغلان تعاونی‌های کشاورزی تحت پوشش اداره کل تعاون و کار و رفاه اجتماعی تهران در تمامی گرایشات در سال 1394
تعداد اعضای تعاونی‌های کشاورزی تحت پوشش اداره کل تعاون و کار و رفاه اجتماعی تهران در تمامی گرایشات در سال 1394
میزان اشتغال واحدهای فعال گروه صنعت در استان تهران به تفکیک شهرستان در سال 1394
جمعیت افراد شاغل خانوارهای بهره بردار باغداری کشور بر حسب جنسیت و گروه‌های سنی 1394
جمعیت شاغل 10 ساله و بالاتر خانوارهای بهره‌بردار باغداری بر حسب شغل اصلی و استان 1394
جمعیت زنان شاغل 10 ساله و بالاتر خانوارهای بهره‌بردار باغداری بر حسب تعداد نفر شاغل در خانوار و گروه‌های سنی 1394