جستجو
جستجوی پیشرفته
تعداد شاغلان تعاونی‌ها با گرایش معدنی (در تمام گرایشات) تا پایان سال 1394
توزیع نسبی شاغلان 10 ساله و بیشتر بر حسب گروه‌های عمده شغلی استان تهران 1391-1380
شاخص نرخ مشارکت اقتصادی در فصول مختلف در بازار کار استان تهران در سال 1391
شاخص نرخ بیکاری در فصول مختلف در بازار کار استان تهران در سال 1390
توزیع نسبی شاغلان 10 ساله و بیشتر بر حسب وضع شغلی استان تهران 1391-1380
تعداد متقاضیان کار ثبت نام شده از طریق مراکز کاریابی شهرستان‌های استان تهران
تعداد متقاضیان کار ثبت نام شده به تفکیک جنسیت از طریق مراکز کاریابی شهرستان‌های استان تهران
تعداد متقاضیان کار ثبت‌ نام شده از طریق مراکز کاریابی 1392-1380
تعداد متقاضیان کار ثبت نام شده به تفکیک جنسیت از طریق مراکز کاریابی استان تهران در سال‌های 1380 الی 1392
تعداد فرصت‌های شغلی اعلام شده از طریق مراکز کاریابی شهرستان‌های استان تهران
تعداد فرصت‌های شغلی اعلام شده از طریق مراکز کاریابی 1392-1380
تعداد افراد به کار گمارده شدگان از طریق مراکز کاریابی شهرستان‌های استان تهران
تعداد به کار گمارده شدگان از طریق مراکز کاریابی در استان تهران 1392-1380
شاخص نرخ بیکاری در فصول مختلف در بازار کار استان تهران در سال 1391
جمعیت زنان شاغل 10 ساله و بالاتر خانوارهای بهره‌بردار باغداری بر حسب شغل اصلی و گروه‌های سنی 1394
جمعیت زنان شاغل 10 ساله و بالاتر خانوارهای بهره‌بردار باغداری بر حسب تعداد نفر شاغل در خانوار و گروه‌های سنی 1394
تعداد شاغلان تعاونی‌های تحت پوشش اداره کل تعاون و کار و رفاه اجتماعی تهران با گرایش دامپروری و دامداری در سال 1394
تعداد شاغلان تعاونی‌های فعال تحت پوشش اداره کل تعاون و کار و رفاه اجتماعی از سال 1385 تا 1393
تعداد شاغلان تعاونی‌های فعال با گرایش عمرانی در تهران از سال 1385 تا 1394
تعداد شاغلان تعاونی‌های جدید التاسیس فعال در تهران از سال 1390 تا 1394
توزیع نسبی شاغلان 10 ساله و بیشتر بر حسب گروه‌های عمده فعالیت استان تهران در سال‌های 1390 الی 1391