جستجو
جستجوی پیشرفته
مساحت فضای دفاتر اداری پایانه‌های شهر تهران 1394-1391
تعداد مسافر حمل شده از ایستگاه‌های راه‌آهن ناحیه تهران درسال 1394
تعداد مسافر حمل شده از ایستگاه‌های راه‌آهن ناحیه تهران 1394-1383
تعداد مسافر حمل شده براساس مسافت طی شده از ایستگاه‌های راه‌آهن ناحیه تهران درسال 1394
تعداد مسافر حمل شده براساس مسافت طی شده از ایستگاه‌های راه‌آهن ناحیه تهران 1394-1383
میزان بارحمل شده براساس مسافت طی شده از ایستگاه‌های راه‌آهن ناحیه تهران 1394
میزان بارحمل شده از ایستگاه‌های راه‌آهن ناحیه تهران 1394
میزان بار حمل شده براساس مسافت طی‌ شده از ایستگاه‌های راه‌آهن ناحیه تهران 1394-1383
میزان بار حمل شده از ایستگاه‌های راه‌آهن ناحیه تهران 1394-1383
طول انواع خطوط و تعداد ایستگاه‌های راه‌آهن ناحیه تهران 1394-1383
طول انواع خطوط راه‌آهن ناحیه تهران 9413-1383
انواع بارحمل شده از ایستگاه‌های راه‌آهن ناحیه تهران 1394-1383
تعداد سرویس‌های اتوبوس پایانه‌های شهر تهران 1394-1391
تولید و جذب سفر در استان تهران در سال 1394
تولید و جذب سفر به تفکیک مناطق 22 گانه
عملکرد ستاد مرکزی معاینه فنی خودروهای تهران به تفکیک مراکز معاینه و مراجعات سنگین در سال 1394
طول خطوط اتوبوسرانی شرکت واحد بر حسب کیلومتر در تهران 1394-1391
تعداد ناوگان اتوبوسرانی شرکت واحد در تهران به تفکیک خطوط 1394-1391
طول خطوط اتوبوسرانی شرکت واحد در تهران در سال‌های 1394-1391
مقدار کاهش آلاینده‌های هوا بواسطه مترو در تهران در سال 1394
میزان کاهش اتلاف وقت مسافرین در مترو در تهران در سال 1394
زمان صرفه جویی شده در وقت مسافرت در هر سفر در مترو در تهران در سال 1394
میزان کیلومتر مسافر جابجا شده در مترو در تهران در سال 1394
تعداد سفرهای انجام شده در مترو در تهران در سال 1394
برآورد هزینه‌های صرفه جویی شده در متروی و حومه 1394-1391
پیشرفت تونل‌های در حال احداث خطوط مترو در تهران 1394-1392