assessment

برآورد هزینه‌های صرفه جویی شده در متروی و حومه 1394-1391

توضیحات

در این آمار برآورد هزینه‌های صرفه جویی شده در متروی و حومه در سال‌های 1391 تا 1394 مشاهده می‌شود.

مرجع

سالنامه آماری شهر تهران، سال 1394