جستجو
جستجوی پیشرفته
کل مساحت در دست ساخت پایانه‌های شهر تهران 1394-1391
مساحت فضای دفاتر اداری پایانه‌های شهر تهران 1394-1391
تعداد پارک‌های عمومی شهر تهران به تفکیک مناطق و رده‌بندی مساحت تا پایان سال 1394
تعداد پارک‌ها به تفکیک مناطق 22 گانه شهر تهران
وسعت اراضی کشاورزی شهرستان تهران در مقایسه با شهرستان همجوار در سال 1394
وضعیت مساحت اراضی کشاورزی استان تهران 1394
تعداد اتاق‌های مهمان‌پذیر در تسهیلات اقامتی در شهر تهران بر حسب درجه در سال‌های 1394-1388
مجموع مساحت پروانه‌های ساختمان صادر شده شامل تخریب، نوسازی و توسعه بنا در تهران برحسب مترمربع از سال 1392 تا 1394
سطح زیرکشت محصولات زراعی شهر تهران در مقایسه با شهرستان همجوار در سال 1394
مساحت میادین و بازارهای روز (با لحاظ بازار محله ای) 1394-1393
مساحت بازار روز به تفکیک مناطق 22 گانه
مساحت اماکن ورزشی تهران به نوع مالکیت سال 1394
مساحت پروژه‌های مهندسی و عمرانی موجود تا انتهای سال‌های 1394-1391
طول پروژه‌های مهندسی و عمرانی موجود تا انتهای سال‌های 1394-1391
مساحت شهرستان‌های استان تهران در سال 1394
مساحت پارک‌ها و فضاهای سبز عمومی (1) درون و برون شهر تهران تا پایان سال 1394
مساحت مجموعه‌های ورزشی تحت پوشش شهرداری تهران سال 1394
مساحت تأسیسات و تجهیزات موجود در میدان مرکزی میوه و تره‌بار شهر تهران بین سال‌های 1392 لغایت 1394 (بر حسب متر مربع)
مساحت باغ و قلمستان آبی کشور به تفکیک نوع کشت بر حسب وسعت اراضی باغ و قلمستان 1394
میزان مساحت نوسازی شده توسط شهرداری در شهر تهران به تفکیک مناطق از سال 1380 تا 1394