جستجو
جستجوی پیشرفته
مبلغ کمک‌های نقدی و غرامت پرداخت شده به بیمه شدگان تحت پوشش اداره تامین اجتماعی شرق تهران در سال‌های 1394-1391
تعداد کمک‌های نقدی و غرامت پرداخت شده به بیمه شدگان تحت پوشش اداره تامین اجتماعی شرق تهران در سال‌های 1394-1390
تعداد شرکت‌های کارگزاری بورس اوراق بهادار تهران 1394-1390
آمار تعداد پراکندگی حریق و خسارت آن در مناطق شهر تهران 1394-1392
تعداد پراکندگی حریق و خسارت آن به تفکیک مناطق 22 گانه
میزان خسارات ریالی حوادث به تفکیک نوع حادثه در سال 1394
تعداد خسارات ریالی حوادث به تفکیک نوع حادثه در سال 1394
خدمات عمرانی و کمک هزینه ازدواج به مددجویان کمیته امداد امام خمینی شهر تهران 1394-1390
تعداد حریق از نظر میزان خسارت ریالی درسال‌های 1394-1390
خسارات ریالی خدمات ایمنی به تفکیک نوع خدمات سال 1394
میزان خسارت مالی حریق بر حسب نوع تصرف در سال‌های 1394-1392
تعداد حریق بر حسب نوع تصرف در سال‌های 1394-1392
آمار خسارت حادثه حریق و خسارت آن در مناطق شهر تهران 1394-1392
آمار خسارت به تفکیک مناطق 22 گانه
عملکرد اعتبارات جاری دستگاه‌های اجرایی در استان تهران از محل درآمد عمومی بر حسب سازمان 1391-1389
ارزش شاخص سهام معامله شده در سازمان بورس اوراق بهادار تهران 1394-1381
ستانده بخش‌های عمده اقتصادی استان تهران در سال‌های 1390-1380
مبلغ کمک مستمری کمیته امداد امام خمینی شهر تهران درسال‌های 1394-1390
ارزش افزوده بخش‌های عمده اقتصادی استان تهران در سال‌های 1390-1380