جستجو
جستجوی پیشرفته
میانگین قدرت عملی نیروگاه‌های برق استان خراسان رضوی 1395-1384
میانگین قدرت عملی نیروگاه‌های برق استان خراسان جنوبی 1395-1384
قدرت نصب شده نیروگاه‌های برق استان خراسان جنوبی 1395-1384
میزان تولید برق نیروگاه‌های استان خراسان جنوبی 1395-1384
میزان تولید برق نیروگاه‌های استان خوزستان 1395-1384
قدرت نصب شده نیروگاه‌های برق استان خوزستان 1395-1384
میانگین قدرت عملی نیروگاه‌های برق استان خوزستان 1395-1384
قدرت نصب شده نیروگاه‌های برق استان کهگیلویه و بویراحمد 1395-1384
میزان تولید برق نیروگاه‌های استان کهگیلویه و بویراحمد 1395-1384
میزان تولید برق نیروگاه‌های استان یزد 1395-1384
قدرت نصب شده نیروگاه‌های برق استان یزد 1395-1384
سهم تعداد فیدر فشار متوسط شرکت توزیع برق از کل کشور 1395-1394
مساحت تأسیسات و تجهیزات موجود در میدان مرکزی میوه و تره‌بار شهر تهران بین سال‌های 1392 لغایت 1394 (بر حسب متر مربع)
تعداد تأسیسات و تجهیزات موجود در میدان مرکزی میوه و تره‌بار شهر تهران بین سال‌های 1392 لغایت 1394