جستجو
جستجوی پیشرفته
میانگین مصرف ماهانه بنزین در تهران سال 1394 به تفکیک ماه
میانگین مصرف ماهانه بنزین در تهران و استان تهران سال 1393 به تفکیک ماه
عملکرد ستاد مرکزی معاینه فنی خودروهای تهران به تفکیک مراکز معاینه و مراجعات سنگین در سال 1394
تعداد اتومبیل سواری تولید شده در استان تهران در سال 1392 به تفکیک فصول
تعداد تصادفات تهران بزرگ به تفکیک مشخصات تصادفات در سال 1394
حجم تولید خودروهای تجاری سبک در آسیا و اقیانوسیه 2015
تعداد خودروهای تجاری سبک تولید شده در آسیا و اقیانوسیه 2015 برحسب کشور
ایران - تولید خودروی سواری 2015-2013
تولید خودروی سواری در ایران از سال 2013 لغایت 2015 ( در 1000 دستگاه)
تیراژ برندهای تجاری پیشرو خودرو در ایران - سال 2013
تیراژ برندهای تجاری پیشرو خودرو در ایران از ژانویه لغایت نوامبر سال 2013 (بر حسب دستگاه)
سهم واردات برندهای خودرو به بازار ایران - 2015
بازار خودروهای تجاری خاورمیانه - خرید و فروش 2015
خرید و فروش خودروهای تجاری در کشورهای منتخب خاورمیانه در سال 2015، بر پایه کشور (بر حسب 1000 دستگاه)