جستجو
جستجوی پیشرفته
تعداد ساختمان‌های تکمیل شده در مناطق شهری استان‌ قزوین براساس تعداد واحدهای مسکونی در نه ماه اول سال 1395
تعداد شاغلین شرکت‌های تعاونی مسکن در استان تهران 1394-1385
تعداد شرکت‌های تعاونی مسکن در استان تهران 1394-1385
مقدار کاشی و چینی بهداشتی (برحسب مترمربع) تولید شده در استان تهران در سال 1392 به تفکیک فصول
مقدار سیمان (برحسب تن) تولید شده در استان تهران در سال 1392 به تفکیک فصول
تعداد پروانه‌های صادر شده ساختمان شامل تخریب، نوسازی و توسعه بنا در تهران از سال 1394-1392
تعداد پروانه‌های صادرشده احداث ساختمان در شهر تهران به تفکیک منطقه 1394-1393
نسبت تعداد واحد مسکونی در بافت فرسوده نسبت به خارج بافت در تهران 1394-1380
نسبت تعداد واحد مسکونی در بافت فرسوده به تفکیک مناطق 22 گانه
نسبت تعداد واحد مسکونی در بافت فرسوده نسبت به کل شهر در تهران 1394-1380
نسبت تعداد واحد مسکونی به تفکیک مناطق 22 گانه نسبت به کل شهر تهران
میزان معبر آزاد شده در نوسازی بافت فرسوده مناطق تهران سال‌های 1394-1380
میزان معبر آزاد شده در نوسازی بافت فرسوده به تفکیک مناطق 22 گانه شهر تهران
تعداد پلاک‌های تجمیع شده در بافت فرسوده مناطق تهران سال‌های 1394-1380
مساحت مسکونی اصلاح شده (مترمربع) در بافت فرسوده مناطق تهران 1394-1380
مساحت مسکونی طبق سند (مترمربع) در بافت فرسوده مناطق تهران 1394-1380
مساحت مسکونی تخریب شده (مترمربع) در بافت فرسوده مناطق تهران 1394-1380
تعداد پروانه‌های ساختمان صادره جهت تخریب مسکونی در بافت فرسوده مناطق تهران 1394-1380
درصد پروانه‌های تجمیعی از کل پروانه‌های شهرسازی در بافت فرسوده به تفکیک مناطق تهران 1394-1393
تعداد بلوک‌های بافت فرسوده 1394-1380
تعداد بلوک‌ها به تفکیک مناطق 22 گانه
وسعت پهنه بافت فرسوده 1394-1380
وسعت پهنه بافت فرسوده به تفکیک مناطق 22 گانه شهر تهران
وسعت بلوک‌های بافت فرسوده 1394-1380
وسعت بلوک‌ها به تفکیک مناطق 22 گانه شهر تهران
قیمت متوسط فروش یک متر مربع زیربنای مسکونی (سهم معاملات ازشهر تهران) مناطق شهر تهران در سال 1394
قیمت متوسط فروش به تفکیک مناطق 22 گانه شهر تهران
قیمت متوسط فروش یک متر مربع زیربنای مسکونی مناطق شهر تهران در سال 1394
مقدار سرمایه تعاونی‌های فعال با گرایش عمرانی برحسب هزار ریال در تهران 1394-1385
میزان سرمایه شرکت‌های تعاونی مسکن در استان تهران از سال 1394-1385
مساحت پروژه‌های مهندسی و عمرانی بهره برداری شده تا انتهای سال‌های 1394-1391
درصد نوسازی و احیای بافت فرسوده تهران 1394-1380
درصد نوسازی واحیای بافت فرسوده تهران به تفکیک مناطق 22 گانه