assessment

قیمت متوسط فروش یک متر مربع زیربنای مسکونی مناطق شهر تهران در سال 1394

توضیحات

این آمار قیمت متوسط فروش یک متر زیربنای مسکونی به تفکیک مناطق شهر تهران در سال 1394 را نشان می‌دهد.

مرجع

سالنامه آماری شهر تهران، سال 1394