assessment

مشخصات عمومی شهرستان‌های تهران 1394

توضیحات

این آمار بیانگر مشخصات عمومی شهرستان‌های تهران براساس تقسیمات کشوری در پایان سال 1394 است که شامل تعداد بخش‌ها، شهرها و دهستان‌ها است.

مرجع

سالنامه آماری شهر تهران، سال 1394