assessment

مبالغ پرداخت شده به استفاده‌کنندگان از وام‌ها و خدمات درمانی، آموزشی و فرهنگی کمیته امداد امام خمینی شهر تهران بین سال‌های 1390 لغایت 1394

توضیحات

این آمار بیانگر مبالغ پرداخت شده (بر حسب میلیون ریال) به استفاده‌کنندگان از‌ وام‌ها و خدمات درمانی،‌آموزشی و فرهنگی کمیته امداد امام خمینی شهر تهران بین سال‌های 90 لغایت 94 است.

مرجع

سالنامه آماری شهر تهران، سال 1394