assessment

درصد ارزش افزوده در بخش‌های مختلف به قیمت‌های ثابت در 1392 به تفکیک فصول

توضیحات

آمار بیانگر درصد ارزش افزوده در بخش‌های مختلف به قیمت‌های ثابت در 1392 است.

مرجع

سالنامه آماری شهر تهران، سال 1394