assessment

حجم پروژه‌های خاکریز آب در سال‌های 1394 - 1391

توضیحات

این آمار حجم پروژه‌های خاکریز آب (حوضچه رسوبگیر و مخزن تعدیل سیلاب) به تفکیک پروژه‌های موجود،‌ در دست احداث و بهره‌برداری شده را در سال‌های 1391 تا 1394 نشان می‌دهد.

مرجع

کتابچه آمارنامه شهرداری تهران، سال 1394