assessment

ارتفاع از سطح دریای ایستگاه‌های سینوپتیک هواشناسی شهر تهران در سال 1394

توضیحات

در این آمار ارتفاع از سطح دریای ایستگاه‌های سینوپتیک هواشناسی شهر تهران در سال 1394 بیان شده است. همچنین در این آمار تمامی داده‌ها بر حسب متر ثبت شده است.

مرجع

سالنامه آماری شهر تهران، سال 1394