تعداد روزهای یخبندان ایستگاه‌های سینوپتیک استان تهران در سال 1394

توضیحات

در این آمار تعداد روزهای یخبندان ایستگاه‌های سینوپتیک استان تهران در سال 1394 بیان شده است.

سالنامه آماری شهر تهران، سال 1394