assessment

مقدار تولید شیر (برحسب تن) استان تهران به تفکیک فصول مختلف در سال 1394

توضیحات

در این آمار مقدار تولید شیر استان تهران به تفکیک فصول مختلف در سال 1394 بیان شده است. همچنین واحد اندازه‌گیری تمامی داده‌های ثبت شده، برحسب تن می‌باشد.

مرجع

سالنامه آماری شهر تهران، سال 1394