assessment

میزان تولید تخم‌ مرغ شهر تهران در مقایسه با شهرستان همجوار در سال 1394

توضیحات

در این آمار تولید تخم مرغ شهرستان تهران در مقایسه با شهرستان همجوار در سال 1394 بیان شده است. همچنین واحد تمامی داده‌های این آمار بر حسب تن است. ملارد بالاترین میزان تولید را دارد.

مرجع

سالنامه آماری شهر تهران، سال 1394