assessment

میزان تولید گوشت قرمز شهر تهران در مقایسه با شهرستان همجوار در سال 1394

توضیحات

در این آمار میزان تولید گوشت قرمز شهرستان تهران در مقایسه با شهرستان همجوار در سال 1394 بیان شده است. همچنین واحد تمامی داده‌های این آمار بر حسب تن است. ورامین بیشترین تولید را دارد.

مرجع

سالنامه آماری شهر تهران، سال 1394