assessment

تولید محصولات باغی شهر تهران در مقایسه با شهرستان همجوار در سال 1394

توضیحات

در این آمار تولید محصولات باغی شهر تهران در مقایسه با شهرستان همجوار در سال 1394 بیان شده است. همچنین واحد تمامی داده‌های این آمار بر حسب تن است. شهریار بالاترین میزان تولید را دارا می‌باشد.

مرجع

سالنامه آماری شهر تهران، سال 1394