تعداد دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران به تفکیک گروه

توضیحات

این آمار بیانگر تعداد دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران به تفکیک گروه است.

مرجع

سالنامه آماری شهر تهران، سال 1394