جستجو
جستجوی پیشرفته
تعداد مسافر حمل شده از ایستگاه‌های راه‌آهن ناحیه تهران درسال 1394
تعداد مسافر حمل شده از ایستگاه‌های راه‌آهن ناحیه تهران 1394-1383
تعداد مسافر حمل شده براساس مسافت طی شده از ایستگاه‌های راه‌آهن ناحیه تهران درسال 1394
تعداد مسافر حمل شده براساس مسافت طی شده از ایستگاه‌های راه‌آهن ناحیه تهران 1394-1383
میزان بارحمل شده براساس مسافت طی شده از ایستگاه‌های راه‌آهن ناحیه تهران 1394
میزان بارحمل شده از ایستگاه‌های راه‌آهن ناحیه تهران 1394
میزان بار حمل شده از ایستگاه‌های راه‌آهن ناحیه تهران 1394-1383
طول انواع خطوط و تعداد ایستگاه‌های راه‌آهن ناحیه تهران 1394-1383
طول انواع خطوط راه‌آهن ناحیه تهران 9413-1383
انواع بارحمل شده از ایستگاه‌های راه‌آهن ناحیه تهران 1394-1383
میزان کاهش اتلاف وقت مسافرین در مترو در تهران در سال 1394
زمان صرفه جویی شده در وقت مسافرت در هر سفر در مترو در تهران در سال 1394
میزان کیلومتر مسافر جابجا شده در مترو در تهران در سال 1394
تعداد سفرهای انجام شده در مترو در تهران در سال 1394
برآورد هزینه‌های صرفه جویی شده در متروی و حومه 1394-1391
تعداد قطار مترو (خطوط 1 و 5) در تهران 1394-1391
مقدار نفر کیلومتر مسافر حمل شده با راه آهن به تفکیک فصول در سال 1394
مقدار بار حمل شده به وسیله راه آهن برحسب هزار تن به تفکیک فصول در سال 1394
مقدار بار حمل شده با راه‌آهن بر حسب تن کیلومتر به تفکیک فصول در سال 1394
تعداد مسافران جابجا شده به وسیله راه‌آهن به تفکیک فصول در سال 1394