جستجو
جستجوی پیشرفته
تعداد معادن شن و ماسه درحال بهره برداری کشور برحسب نوبت کار در شبانه روز (پاییز و زمستان) به تفکیک استان 1394
تعداد و نوع مجوز استخراج معادن شن و ماسه درحال بهره برداری کشور به تفکیک استان 1394
تعداد معادن درحال بهره برداری کشور برحسب وضع مالکیت و فعالیت 1394
تعداد معادن درحال بهره‌برداری کشور برحسب ارزش تولیدات به تفکیک استان 1394
تعداد جوازهای تاسیس بر اساس پروانه‌های بهره‌برداری صادر شده توسط سازمان صنعت و معدن و تجارت استان تهران (1) بر حسب نوع فعالیت در سال‌های 1394-1387
ظرفیت استخراج اسمی پروانه‌های بهره‌برداری صادرشده معدن در استان تهران در سال‌های 1394-1388
ذخیره قطعی پروانه‌های بهره‌برداری صادرشده معدن در استان تهران در سال‌های 1394-1388
تعداد پروانه‌های بهره‌برداری صادر شده معدن در استان تهران 1394-1388
مقدار محصولات فولادی (برحسب تن) تولید شده در استان تهران در سال 1392 به تفکیک فصول
مقدار شمش آلومینیوم (برحسب تن) تولید شده در استان تهران در سال 1392 به تفکیک فصول
مقدار سیمان (برحسب تن) تولید شده در استان تهران در سال 1392 به تفکیک فصول
سهم ایران از ذخایر جهانی فلزات و مواد معدنی - 2015
سهم ایران از ذخایر جهانی فلزات و مواد معدنی تا سال 2015