assessment

سهم ایران از ذخایر جهانی فلزات و مواد معدنی - 2015

سهم ایران از ذخایر جهانی فلزات و مواد معدنی تا سال 2015

توضیحات

این آمار بیانگر سهم ایران از ذخایر جهانی فلزات و مواد معدنی عمده انتخاب‌شده از سال 2015 است. در آن سال، این کشور حدود 5 درصد از کل ذخایر جهانی بوکسیت و آلومینا را در اختیار داشته است.