جستجو
جستجوی پیشرفته
میزان تولید گوشت مرغ شهر تهران در مقایسه با شهرستان همجوار در سال 1394
میزان تولید گوشت قرمز شهر تهران در مقایسه با شهرستان همجوار در سال 1394
میزان تولید عسل شهر تهران در مقایسه با شهرستان همجوار در سال 1394
میزان تولید شیر خام شهر تهران در مقایسه با شهرستان همجوار در سال 1394
میزان تولید تخم‌ مرغ شهر تهران در مقایسه با شهرستان همجوار در سال 1394
مقدار تولید گوشت مرغ (برحسب تن) استان تهران به تفکیک فصول مختلف در سال 1394
مقدار تولید گوشت قرمز (برحسب تن) استان تهران به تفکیک فصول مختلف در سال 1394
مقدار تولید تخم مرغ (برحسب تن) استان تهران به تفکیک فصول مختلف در سال 1394
مقدار روغن نباتی (برحسب تن) تولید شده در استان تهران در سال 1392به تفکیک فصول
برآورد متوسط انواع هزینه‌های خوراکی (لبنیات و تخم پرندگان) سالانه یک خانوار مناطق شهری استان تهران در سال‌های 1394-1391
برآورد متوسط انواع هزینه‌های خوراکی (گوشت) سالانه یک خانوار مناطق شهری استان تهران در سال‌های 1394-1391
برآورد متوسط انواع هزینه‌های خوراکی (آرد، رشته، غلات، نان و فرآورده های آن) سالانه یک خانوار مناطق شهری استان تهران در سال‌های 1394-1391
برآورد متوسط انواع هزینه‌های خوراکی سالانه یک خانوار مناطق شهری استان تهران در سال‌های 1394-1391
تعداد کندوی عسل شهرستان تهران در مقایسه با شهرستان همجوار در سال 1394