جستجو
جستجوی پیشرفته
سطح زیرکشت دیم شهر تهران در مقایسه با شهرستان همجوار در سال 1394
سطح زیرکشت باغات شهر تهران در مقایسه با شهرستان همجوار در سال 1394
سطح زیرکشت آبی شهر تهران در مقایسه با شهرستان همجوار در سال 1394
میزان تولید محصولات گلخانه‌ای شهر تهران در مقایسه با شهرستان همجوار در سال 1394
میزان تولید محصولات زراعی شهر تهران در مقایسه با شهرستان همجوار در سال 1394
تولید محصولات باغی شهر تهران در مقایسه با شهرستان همجوار در سال 1394
میزان تولید گل شاخه‌ بریده (میلیون شاخه) شهرستان تهران در مقایسه با شهرستان همجوار در سال 1394
تولیدات بخش کشاورزی استان تهران 1394-1389
میزان تولید قارچ تهران در مقایسه با شهرستان همجوار در سال 1394
سطح زیرکشت محصولات زراعی شهر تهران در مقایسه با شهرستان همجوار در سال 1394
سطح زیر کشت انجیرآبی (کشت ساده) کشور 1394
تعداد درخت درکشت مخلوط (چند محصولی) انجیرآبی کشور 1394
تعداد درخت درکشت مخلوط (چند محصولی) زردآلو و قیسی کشور 1394
تعداد درخت درکشت مخلوط (چند محصولی) انواع محصولات باغی کشور بر حسب وسعت اراضی باغ و قلمستان 1394
سطح زیر کشت چای (کشت تک محصولی) کشور 1394
سطح زیر کشت محصولات دائمی (کشت تک محصولی) کشور به تفکیک محصول 1394
تعداد درخت در کشت پراکنده زیتون کشور بر حسب وسعت اراضی باغ و قلمستان 1394
سطح زیرکشت انگور آبی (کشت ساده) کشور برحسب وسعت اراضی باغ و قلمستان 1394
تعداد درخت در کشت پراکنده آلبالو در کشور 1394
تعداد درخت در کشت پراکنده آلبالو در کشور 1394 بر حسب استان
تعداد درخت در کشت مخلوط (چند محصولی) آلبالو در کشور 1394
تعداد بهره برداری باغ آلبالو به تفکیک نوع کشت 1394
تعداد بهره برداری باغ آلبالو به تفکیک نوع کشت 1394 بر حسب استان
سطح زیر کشت انار (کشت ساده) کشور برحسب وسعت اراضی باغ و قلمستان 1394
تعداد بهره‌برداری باغ انار به تفکیک نوع کشت بر حسب وسعت اراضی باغ و قلمستان 1394
تعداد درخت در کشت پراکنده انار کشور بر حسب وسعت اراضی باغ و قلمستان 1394
تعداد درخت در کشت پراکنده انجیرآبی کشور 1394