جستجو
جستجوی پیشرفته
میزان سرمایه گذاری کارگاه‌های صنعتی (میلیون ریال) بر اساس پروانه‌های بهره‌برداری صادر شده توسط سازمان صنعت و معدن و تجارت استان تهران بر حسب نوع فعالیت در سال‌های 1394-1388
میزان سرمایه (میلیون ریال) واحدهای فعال گروه صنعت در استان تهران به تفکیک شهرستان در سال 1394
برآورد متوسط انواع هزینه‌های مربوط به مسکن یک خانوار در مناطق شهری استان تهران در سال‌های 1394 - 1391
متوسط درآمد خالص سالانه یک خانوار شهری حاصل درآمدهای متفرقه در استان تهران سال 1394-1389
متوسط درآمد خالص سالانه یک خانوار شهری حاصل درآمد از مشاغل آزاد برحسب انواع منابع تامین درآمد در استان تهران سال 1394-1389
درصد ارزش افزوده در بخش‌های مختلف به قیمت‌های ثابت در 1392 به تفکیک فصول
برآورد متوسط انواع هزینه‌های مربوط به تفریحات و سرگرمی‌ها و خدمات فرهنگی یک خانوار در مناطق شهری استان تهران در سال‌های 1394 - 1391
برآورد متوسط انواع هزینه‌های مربوط به لوازم، اثاثیه، ملزومات و خدمات یک خانوار در مناطق شهری استان تهران در سال‌های 1394 - 1391
برآورد متوسط انواع هزینه‌های مربوط به پوشاک و کفش یک خانوار در مناطق شهری استان تهران در سال‌های 1394 - 1391
عملکرد اعتبارات جاری دستگاه‌های اجرایی در استان تهران از محل درآمد عمومی بر حسب سازمان 1391-1389
ستانده بخش‌های عمده اقتصادی استان تهران در سال‌های 1390-1380
مقدار ارزش افزوده در بخش‌های مختلف به قیمت‌های ثابت از سال 1376 لغایت 1392
برآورد متوسط انواع هزینه‌های مربوط به کالا و خدمات متفرقه یک خانوار در مناطق شهری استان تهران در سال‌های 1394 - 1391
ارزش افزوده بخش‌های عمده اقتصادی استان تهران در سال‌های 1390-1380
متوسط درآمد خالص سالانه یک خانوار شهری حاصل درآمد از حقوق بگیری در استان تهران سال 1394-1389
تولید ناخالص داخلی (با و بدون نفت) در سال های 1388-1382
هزینه و درآمد کل یک خانوار شهری استان تهران در سال‌های 1394-1390
میزان تولید ناخالص داخلی استان تهران در سال‌های 1388-1382
ایران:‌ تولید ناخالص داخلی سرانه سال 2010 لغایت 2020
تولید ناخالص داخلی ایران از سال 2010 لغایت 2020 (در میلیارد دلار آمریکا)
رشد تولید ناخالص داخلی ایران از 2010 تا 2020
تراز تجاری ایران از 2005 تا 2015 (بر حسب میلیارد دلار آمریکا)
نرخ بیکاری در ایران از 2010 تا 2020
بدهی ملی ایران حاصل از تولید ناخالص داخلی ایران از 2010 تا 2020
نرخ مالیات کسب و کار در کشورهای خاورمیانه در سال 2012
نرخ مالیات کسب و کار در کشورهای خاورمیانه در سال 2012، بر حسب تقسیم‌بندی انواع مالیات