جستجو
جستجوی پیشرفته
فعالیت‌های انجام شده در زمینه تثبیت شن‌های روان و بیابان زدایی استان تهران در سال‌های 1394-1390
توسعه کمربند سبز و سرانه فضای سبز 1393-1390
مقدار کاغذ (برحسب تن) تولید شده در استان تهران در سال 1392 به تفکیک فصول
آمار تعداد درختان سوخته شده در آتش سوزی‌ها در سال‌های 1394-1390
تعداد درخت درکشت مخلوط (چند محصولی) زردآلو و قیسی کشور 1394
تعداد درخت درکشت مخلوط (چند محصولی) انواع محصولات باغی کشور بر حسب وسعت اراضی باغ و قلمستان 1394
سطح زیر کشت محصولات دائمی (کشت تک محصولی) کشور به تفکیک محصول 1394
تعداد درخت در کشت پراکنده زیتون کشور بر حسب وسعت اراضی باغ و قلمستان 1394
تعداد درخت در کشت پراکنده آلبالو در کشور 1394
تعداد درخت در کشت پراکنده آلبالو در کشور 1394 بر حسب استان
تعداد درخت در کشت مخلوط (چند محصولی) آلبالو در کشور 1394
تعداد بهره برداری باغ آلبالو به تفکیک نوع کشت 1394
تعداد بهره برداری باغ آلبالو به تفکیک نوع کشت 1394 بر حسب استان
تعداد درخت در کشت پراکنده انار کشور بر حسب وسعت اراضی باغ و قلمستان 1394
تعداد درخت در کشت پراکنده انجیرآبی کشور 1394
تعداد درخت در کشت پراکنده انجیردیم کشور بر حسب وسعت اراضی باغ و قلمستان 1394
میزان تولید به تفکیک نوع کشت انار در کشور برحسب وسعت اراضی باغ و قلمستان 1394
تعداد درخت در کشت پراکنده هلو، شفتالو و شلیل کشور بر حسب وسعت اراضی باغ و قلمستان 1394
تعداد بهره‌برداری باغ انواع محصولات باغی به تفکیک نوع کشت 1394
تعداد بهره‌برداری باغ پرتقال (بر حسب نوع کشت) در کشور 1394
تعداد بهره‌برداری باغ زیتون دیم (بر حسب نوع کشت) کشور 1394
تعداد بهره‌برداری انواع تبریزی و اکالیپتوس به تفکیک نوع کشت بر حسب وسعت اراضی باغ و قلمستان 1394
تعداد درخت در کشت مخلوط (چند محصولی) سیب کشور بر حسب وسعت اراضی باغ و قلمستان 1394