جستجو
جستجوی پیشرفته
مساحت پارک‌های عمومی احداث‌شده (با احتساب پارک‌های جنگلی) در مناطق تهران 1394-1393
مساحت پارک‌ها به تفکیک مناطق 22 گانه تهران
تعداد پارک‌های عمومی احداث‌شده (با احتساب پارک‌های جنگلی) در مناطق تهران 1394-1393
تعداد پارک‌ها به تفکیک مناطق 22 گانه
مساحت پارک‌های عمومی شهر تهران به تفکیک مناطق و رده‌بندی مساحت تا پایان سال 1394
مساحت پارک‌ها به تفکیک مناطق 22 گانه تهران
تعداد پارک‌های عمومی شهر تهران به تفکیک مناطق و رده‌بندی مساحت تا پایان سال 1394
تعداد پارک‌ها به تفکیک مناطق 22 گانه شهر تهران
توسعه کمربند سبز و سرانه فضای سبز 1393-1390
عملکرد و دستگیری ستاد یگان حفاظت شهرداری تهران در سطح پارک‌های تحت پوشش به تفکیک سن در سال 1394
عملکرد و دستگیری ستاد یگان حفاظت شهرداری تهران در سطح پارک‌های تحت پوشش به تفکیک سابقه کیفری در سال 1394
عملکرد و دستگیری ستاد یگان حفاظت شهرداری تهران در سطح پارک‌های تحت پوشش به تفکیک جنسیت در سال 1394
تعداد مجموعه‌های ورزشی تحت پوشش شهرداری تهران سال 1394
مساحت پارک‌ها و فضاهای سبز عمومی (1) درون و برون شهر تهران تا پایان سال 1394
مساحت مجموعه‌های ورزشی تحت پوشش شهرداری تهران سال 1394