جستجو
جستجوی پیشرفته
میزان بارندگی ماهانه و حداکثر بارندگی در یک روز در ایستگاه سینوپتیک مهرآباد بر حسب ماه در سال 1394
میزان بارندگی ماهانه و حداکثر بارندگی در یک روز در ایستگاه سینوپتیک امام خمینی بر حسب ماه در سال 1394
میزان بارندگی ماهانه و حداکثر بارندگی در یک روز در ایستگاه سینوپتیک چیتگر بر حسب ماه در سال 1394
شاخص‌های آب و فاضلاب استان تهران در سال‌های 1391-1394 (خانوارهای متصل به شبکه آب آشامیدنی)
میزان بارش سالیانه (میلیمتر) شهرستان تهران در مقایسه با شهرستان همجوار در سال 1394
تعداد رودخانه دائمی (شاخه) شهرستان تهران در مقایسه با شهرستان همجوار در سال 1394
تعداد چشمه‌های شهرستان تهران در مقایسه با شهرستان همجوار در سال 1394
آب مورد نیاز بخش کشاورزی شهرستان تهران در مقایسه با شهرستان همجوار در سال 1394
آب مورد نیاز بخش کشاورزی (میلیون متر مکعب) شهرستان تهران در مقایسه با شهرستان همجوار در سال 1394
ظرفیت استخر ذخیره آب شهرستان تهران در مقایسه با شهرستان همجوار در سال 1394
تعداد بهره‌برداری کشاورزی شهرستان تهران در مقایسه با شهرستان همجوار در سال 1394
شاخص‌های آب و فاضلاب استان تهران در سال‌های 1394-1391 (سرانه مصرف آب)
شاخص‌های آب و فاضلاب استان تهران در سال‌های 1394-1391 (خانوارهای متصل به فاضلاب شهری)
تعداد قنات‌های (رشته) شهرستان تهران در مقایسه با شهرستان همجوار در سال 1394
ارتفاع از سطح دریای ایستگاه‌های سینوپتیک هواشناسی شهر تهران در سال 1394
میزان بارندگی ماهانه و حداکثر بارندگی در یک روز در ایستگاه سینوپتیک شمیران بر حسب میلی‌متر در ماه‌های مختلف سال 1394
طول پروژه‌های خاکریز آب (تونل، کانال و لوله‌گذاری) سال‌های 1394-1391
شاخص‌های آب و فاضلاب استان تهران 1394-1391 (حجم فاضلاب دفع شده خانگی)
میزان آب قرائت شده به تفکیک نوع مصارف شهر تهران در سال 1394
میزان آب قرائت شده تهران در سال‌های 1394-1392
حجم پروژه‌های خاکریز آب در سال‌های 1394 - 1391
بهره‌مندی از پیشرفت‌های دسترسی به بهداشت محیطی و پاکیزگی در ایران 2005-2015
میزان بهره‌مندی نفوس از پیشرفت‌های بهداشت محیطی و پاکیزگی (آب پاک، سیستم فاضلاب مناسب، ...) در ایران از سال 2005 لغایت 2015
تعداد حلقه چاه عمیق و نیمه‌عمیق شهرستان‌های استان تهران در سال 94