جستجو
جستجوی پیشرفته
میانگین آلودگی صوتی در روز مناطق مسکونی حاشیه بزرگراه در تهران در سال 1394
میانگین آلودگی صوتی به تفکیک مناطق 22 گانه شهر تهران
وضعیت کیفی هوا بدون احتساب آلاینده ذرات معلق کمتر از 2.5 میکرون 1392-1389
وضعیت کیفی هوا بر اساس شاخص CO در تهران و در فصول مختلف 1394
وضعیت کیفی هوا بر اساس شاخص PM2.5 در تهران در فصول مختلف 1394
توسعه کمربند سبز و سرانه فضای سبز 1393-1390
شاخص‌های آب و فاضلاب استان تهران در سال‌های 1394-1391 (خانوارهای متصل به فاضلاب شهری)
قیمت متوسط فروش یک متر مربع زیربنای مسکونی مناطق شهر تهران در سال 1394
طول خطوط اتوبوسرانی شرکت واحد در تهران در سال‌های 1394-1391
تعداد حریق از نظر میزان خسارت ریالی درسال‌های 1394-1390
تعداد، نوع آمبولانس‌های حمل متوفیان در سال‌های 1394-1392
برآورد جمعیت و خانوار شهر تهران به تفکیک منطقه در سال 1394
برآورد جمعیت شهر تهران به تفکیک مناطق 22 گانه
تعداد خدمات ایمنی در مناطق شهری تهران درسال‌های 1394-1393
تعداد خدمات ایمنی به تفکیک مناطق 22گانه شهر تهران
تعداد حریق از نظر مدت زمان رسیدن به محل حریق در سال‌های 1394-1390
شاخص‌های آب و فاضلاب استان تهران 1394-1391 (حجم فاضلاب دفع شده خانگی)
میزان آب قرائت شده به تفکیک نوع مصارف شهر تهران در سال 1394
جمعیت استان تهران به تفکیک نقاط شهری در سال 1390
هزینه و درآمد کل یک خانوار شهری استان تهران در سال‌های 1394-1390