assessment

وضعیت کیفی هوا بر اساس شاخص CO در تهران و در فصول مختلف 1394

توضیحات

در این آمار وضعیت کیفی هوا بر اساس شاخص CO در سال 1394 بیان شده است. همچنین این آمار بر اساس فصول مختلف سال تنظیم گردیده است. CO گازی است که بر اثر ناقص سوختن کربن بوجود می‌آید. این گاز بسیار سمی است اما رنگ و بوی خاصی ندارد. به همین دلیل کربن مونوکسید قاتل نامریی نامیده می‌شود. میل ترکیبی کربن مونوکسید با هموگلوبین خون حدود 300 برابر بیشتر از میل ترکیب گاز اکسیژن است. در خون انسان حدود 5 درصد کربن مونوکسید وجود دارد اما اگر این مقدار به 20 درصد برسد باعث مرگ خواهد شد.

مرجع

سالنامه آماری شهر تهران، سال 1394