جستجو
جستجوی پیشرفته
میزان تولید گوشت قرمز شهر تهران در مقایسه با شهرستان همجوار در سال 1394
میزان تولید شیر خام شهر تهران در مقایسه با شهرستان همجوار در سال 1394
مقدار تولید گوشت قرمز (برحسب تن) استان تهران به تفکیک فصول مختلف در سال 1394
مقدار تولید شیر (برحسب تن) استان تهران به تفکیک فصول مختلف در سال 1394
تعداد دام سنگین (راس) شهرستان تهران در مقایسه با شهرستان همجوار در سال 1394
تعداد دام سبک (راس) شهرستان تهران در مقایسه با شهرستان همجوار در سال 1394
تعداد اعضای تعاونی‌های تحت پوشش اداره کل تعاون و کار و رفاه اجتماعی تهران با گرایش دامپروری و دامداری در سال 1394
سرمایه تعاونی‌های تحت پوشش اداره کل تعاون و کار و رفاه اجتماعی تهران با گرایش دامپروری و دامداری برحسب هزار ریال در سال 1394
تعداد شرکت‌های تعاونی تحت پوشش اداره کل تعاون و کار و رفاه اجتماعی با گرایش دامپروری و دامداری در شهر تهران در سال 1394
تعداد شاغلان تعاونی‌های تحت پوشش اداره کل تعاون و کار و رفاه اجتماعی تهران با گرایش دامپروری و دامداری در سال 1394