جستجو
جستجوی پیشرفته
تعداد معادن شن و ماسه درحال بهره برداری کشور برحسب نوبت کار در شبانه روز (پاییز و زمستان) به تفکیک استان 1394
تعداد و نوع مجوز استخراج معادن شن و ماسه درحال بهره برداری کشور به تفکیک استان 1394
تعداد معادن درحال بهره برداری کشور برحسب وضع مالکیت و فعالیت 1394
تعداد معادن درحال بهره‌برداری کشور برحسب ارزش تولیدات به تفکیک استان 1394
متوسط تعداد شاغلان بخش تولیدی در معادن در حال بهره‌برداری کشور به تفکیک استان 1394
میزان اشتغال کارگاه‌های صنعتی بر اساس پروانه‌های بهره‌برداری صادر شده توسط سازمان صنعت و معدن و تجارت استان تهران بر حسب نوع فعالیت در سال‌های 1394-1388
مقدار سرمایه تعاونی‌ها با گرایش معدنی (در تمام گرایشات) تا پایان سال 1394
تعداد تعاونی‌ها با گرایش معدنی (در تمام گرایشات) تا پایان سال 1394
سرمایه (هزار ریال) پروانه‌های بهره‌برداری صادرشده معدن در استان تهران در سال‌های 1394-1388
میزان اشتغال پروانه‌های بهره‌برداری صادرشده معدن در استان تهران در سال‌های 1394-1388
ظرفیت استخراج اسمی پروانه‌های بهره‌برداری صادرشده معدن در استان تهران در سال‌های 1394-1388
ذخیره قطعی پروانه‌های بهره‌برداری صادرشده معدن در استان تهران در سال‌های 1394-1388
تعداد پروانه‌های بهره‌برداری صادر شده معدن در استان تهران 1394-1388
مقدار شمش آلومینیوم (برحسب تن) تولید شده در استان تهران در سال 1392 به تفکیک فصول
تعداد اعضای تعاونی‌ها با گرایش صنعتی (در تمام گرایشات) تا پایان سال 1394
تعداد تعاونی‌ها با گرایش صنعتی (در تمام گرایشات) تا پایان سال 1394
سهم ایران از ذخایر جهانی فلزات و مواد معدنی - 2015
سهم ایران از ذخایر جهانی فلزات و مواد معدنی تا سال 2015