جستجو
جستجوی پیشرفته
تعداد معادن شن و ماسه درحال بهره برداری کشور برحسب نوبت کار در شبانه روز (پاییز و زمستان) به تفکیک استان 1394
تعداد و نوع مجوز استخراج معادن شن و ماسه درحال بهره برداری کشور به تفکیک استان 1394
تعداد معادن درحال بهره برداری کشور برحسب وضع مالکیت و فعالیت 1394
تعداد معادن درحال بهره‌برداری کشور برحسب ارزش تولیدات به تفکیک استان 1394
سرمایه (هزار ریال) پروانه‌های بهره‌برداری صادرشده معدن در استان تهران در سال‌های 1394-1388
میزان اشتغال پروانه‌های بهره‌برداری صادرشده معدن در استان تهران در سال‌های 1394-1388
ظرفیت استخراج اسمی پروانه‌های بهره‌برداری صادرشده معدن در استان تهران در سال‌های 1394-1388
ذخیره قطعی پروانه‌های بهره‌برداری صادرشده معدن در استان تهران در سال‌های 1394-1388
تعداد پروانه‌های بهره‌برداری صادر شده معدن در استان تهران 1394-1388
مقدار شمش آلومینیوم (برحسب تن) تولید شده در استان تهران در سال 1392 به تفکیک فصول
سهم ایران از ذخایر جهانی فلزات و مواد معدنی - 2015
سهم ایران از ذخایر جهانی فلزات و مواد معدنی تا سال 2015