جستجو
جستجوی پیشرفته
شاخص‌های مصرف برق در استان خراسان رضوی 1395-1384
شاخص‌های مصرف برق در استان هرمزگان 1395-1384
شاخص‌های مصرف برق در استان خوزستان 1395-1384
میزان اشتغال کارگاه‌های صنعتی بر اساس پروانه‌های بهره‌برداری صادر شده توسط سازمان صنعت و معدن و تجارت استان تهران بر حسب نوع فعالیت در سال‌های 1394-1388
تعداد انشعابات صنعتی گاز در شهر تهران 1394-1389
تعداد کل انشعابات گاز در شهر تهران 1389-1394
میزان اشتغال واحدهای داری جواز تاسیس صادرشده در استان تهران 1389-1394
میزان سرمایه (میلیون ریال) واحدهای داری جواز تاسیس صادرشده در استان تهران 1394-1389
تعداد واحدهای داری جواز تاسیس صادرشده در استان تهران 1394-1389
تعداد مجوزهای صادرشده در استان تهران در سال‌های 1394-1393
میزان سرمایه (میلیون ریال) واحدهای فعال گروه صنعت در استان تهران به تفکیک شهرستان در سال 1394
تعداد واحدهای فعال گروه صنعت در استان تهران به تفکیک شهرستان در سال 1394
تعداد جوازهای تاسیس بر اساس پروانه‌های بهره‌برداری صادر شده توسط سازمان صنعت و معدن و تجارت استان تهران (1) بر حسب نوع فعالیت در سال‌های 1394-1387
تعداد کارگاه‌های صنعتی براساس پروانه‌های بهره‌برداری صادر شده توسط سازمان صنعت و معدن و تجارت استان تهران (1) بر حسب نوع فعالیت در سال‌های 1394-1388
تعداد شاغلان تعاونی‌ها با گرایش صنعتی (در تمام گرایشات) تا پایان سال 1394
تعداد تعاونی‌ها با گرایش صنعتی (در تمام گرایشات) تا پایان سال 1394
تعداد مصرف‌کننده صنعتی گاز در شهر تهران بین سال‌های 1394-1389
تعداد واحد صنایع تبدیلی و تکمیلی استان تهران در سال‌های 1394-1393
ظرفیت صنایع تبدیلی و تکمیلی استان تهران 1394-1393
میزان اشتغال در زمینه صنایع تبدیلی و تکمیلی استان تهران 1394-1393
کارگاه‌های تحت پوشش اداره کل تامین اجتماعی غرب تهران بزرگ برحسب نوع بیمه 1394-1390
کارگاه‌های تحت پوشش اداره کل تامین اجتماعی شرق تهران بر حسب نوع بیمه در سال‌های 1394-1390
تعداد کارگاه‌های صنعتی بر اساس پروانه‌های بهره‌برداری صادر شده توسط سازمان صنعت و معدن و تجارت استان تهران (2) بر حسب نوع فعالیت در سال‌های 1394-1388
تعداد جوازهای تاسیس بر اساس پروانه‌های بهره‌برداری صادر شده توسط سازمان صنعت و معدن و تجارت استان تهران (2) بر حسب نوع فعالیت در سال‌های 1394-1387
میزان اشتغال واحدهای فعال گروه صنعت در استان تهران به تفکیک شهرستان در سال 1394