جستجو
جستجوی پیشرفته
میزان سرمایه گذاری کارگاه‌های صنعتی (میلیون ریال) بر اساس پروانه‌های بهره‌برداری صادر شده توسط سازمان صنعت و معدن و تجارت استان تهران بر حسب نوع فعالیت در سال‌های 1394-1388
تعداد شاغلین شرکت‌های تعاونی مسکن در استان تهران 1394-1385
تعداد شرکت‌های تعاونی مسکن در استان تهران 1394-1385
شاخص‌های آب و فاضلاب استان تهران در سال‌های 1391-1394 (خانوارهای متصل به شبکه آب آشامیدنی)
سهم از معاملات فروش یک متر مربع زمین یا زمین ساختمان مسکونی کلنگی مناطق شهر تهران در فصول سال 1394
مجموع مساحت پروانه‌های ساختمان صادر شده شامل تخریب، نوسازی و توسعه بنا در تهران برحسب مترمربع از سال 1392 تا 1394
تعداد پروانه‌های صادر شده ساختمان شامل تخریب، نوسازی و توسعه بنا در تهران از سال 1394-1392
مساحت مسکونی طبق سند (مترمربع) در بافت فرسوده مناطق تهران 1394-1380
تعداد بلوک‌های بافت فرسوده 1394-1380
تعداد بلوک‌ها به تفکیک مناطق 22 گانه
وسعت پهنه بافت فرسوده 1394-1380
وسعت پهنه بافت فرسوده به تفکیک مناطق 22 گانه شهر تهران
وسعت بلوک‌های بافت فرسوده 1394-1380
وسعت بلوک‌ها به تفکیک مناطق 22 گانه شهر تهران
قیمت متوسط فروش یک متر مربع زیربنای مسکونی (سهم معاملات ازشهر تهران) مناطق شهر تهران در سال 1394
قیمت متوسط فروش به تفکیک مناطق 22 گانه شهر تهران
قیمت متوسط فروش یک متر مربع زیربنای مسکونی مناطق شهر تهران در سال 1394
میزان سرمایه شرکت‌های تعاونی مسکن در استان تهران از سال 1394-1385
میزان آب قرائت شده تهران در سال‌های 1394-1392
تعداد مصرف‌کننده خانگی گاز در شهر تهران 1394-1389
تعداد مصرف‌کننده خانگی گاز در شهر تهران بین سال‌های 1389 لغایت 1394 (بر حسب نفر)
قیمت فروش یک متر مربع زمین یا زمین ساختمان مسکونی کلنگی به تفکیک مناطق شهر تهران در فصول سال 1394
تعداد واحدهای مسکونی مجوز داده شده در تهران به تفکیک منطقه در سال‌های 1393 و 1394
تعداد گواهی‌های صادره ساختمانی به تفکیک منطقه در شهر تهران بر حسب نوع گواهی در سال 1394