assessment

سهم از معاملات فروش یک متر مربع زمین یا زمین ساختمان مسکونی کلنگی مناطق شهر تهران در فصول سال 1394

توضیحات

این آمار سهم از معاملات فروش یک متر مربع زمین یا زمین ساختمان مسکونی کلنگی به تفکیک مناطق شهر تهران در فصول سال 1394 را نشان می‌دهد.

مرجع

سالنامه آماری شهر تهران، سال 1394