جستجو
جستجوی پیشرفته
مدت پخش برنامه‌های سیمای جمهوری اسلامی ایران مرکز تهران
مدت پخش برنامه‌های تلویزیونی برون مرزی از مرکز تهران در سال‌های 1394-1390
مدت پخش برنامه‌های سیمای جمهوری اسلامی ایران مرکز تهران در سال‌های 1394-1385
مدت پخش برنامه‌های صدای جمهوری اسلامی ایران به تفکیک شبکه‌های درون مرزی در سال‌های 1394-1385
مدت پخش برنامه‌های تلویزیونی برون مرزی از مرکز تهران بر حسب نوع برنامه در سال‌های 1394-1390
مدت زمان تولید برنامه های رادیویی صدای جمهوری اسلامی ایران در سال‌های 1394-1385
توزیع مجلات در استان تهران 1393-1370
تعداد مطبوعات شهر تهران برحسب فاصله انتشار در سال‌های 1393-1380
شمارگان شاخص‌ها و نماگرهای فرهنگی در حوزه انتشارات استان تهران سال 1391
عناوین شاخص‌‌ها و نماگرهای فرهنگی در حوزه انتشارات استان تهران در سال 1391
تعداد تماشاگر سالن‌های نمایش تئاتر وابسته به اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی تهران بر حسب نوع 1394-1390
تعداد اجراها در سالن‌های نمایش وابسته به اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی تهران بر حسب نوع 1394-1390
تعداد برنامه سالن‌های نمایش وابسته به اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی تهران بر حسب نوع 1394-1390
گنجایش سالن‌های نمایش وابسته به اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی تهران 1394-1390
تعداد سالن‌های نمایش وابسته به اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی تهران 1394-1390
تعداد تماشاگران سینماهای استان تهران به تفکیک فیلم‌های ایرانی و خارجی 1393-1388
گنجایش سالن‌های سینمای استان تهران 1394-1388
مدت پخش برنامه‌های رادیویی برون مرزی از تهران بر حسب زبان در سال‌های 1394-1390
توزیع روزنامه در استان تهران سال‌های 1393-1370
تعداد کتب قدیمی موجود در کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران سال‌های 1394-1391
تعداد کتب کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران سال‌های 1394-1391
تعداد مخاطبان سالن‌های موسیقی وابسته به اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی تهران در سال‌های 1394-1390
فیلم‌های سینمایی تولید شده در ایران در سال‌های 1393-1375
مدت زمان تولید برنامه‌های سیمای جمهوری اسلامی ایران در سال‌های 1385-1393