جستجو
جستجوی پیشرفته
آمار روند تغییرات سازمان میادین و بازارهای روز در سال‌های 1394-1390
سطح زیرکشت دیم شهر تهران در مقایسه با شهرستان همجوار در سال 1394
میزان بذر توزیع شده در شهرستان‌های تهران در مقایسه با شهرستان همجوار در سال 1394
سطح زیرکشت باغات شهر تهران در مقایسه با شهرستان همجوار در سال 1394
سطح زیرکشت آبی شهر تهران در مقایسه با شهرستان همجوار در سال 1394
میزان تولید محصولات گلخانه‌ای شهر تهران در مقایسه با شهرستان همجوار در سال 1394
میزان تولید محصولات زراعی شهر تهران در مقایسه با شهرستان همجوار در سال 1394
تولید محصولات باغی شهر تهران در مقایسه با شهرستان همجوار در سال 1394
میزان تولید گل شاخه‌ بریده (میلیون شاخه) شهرستان تهران در مقایسه با شهرستان همجوار در سال 1394
تولیدات بخش کشاورزی استان تهران 1394-1389
تعداد بهره‌برداری کشاورزی شهرستان تهران در مقایسه با شهرستان همجوار در سال 1394
انواع بارحمل شده از ایستگاه‌های راه‌آهن ناحیه تهران 1394-1383
میزان تولید قارچ تهران در مقایسه با شهرستان همجوار در سال 1394
سطح زیرکشت محصولات زراعی شهر تهران در مقایسه با شهرستان همجوار در سال 1394
تعداد سیلوهای گندم در تهران 1394-1386
مساحت میادین و بازارهای روز (با لحاظ بازار محله ای) 1394-1393
مساحت بازار روز به تفکیک مناطق 22 گانه
آمار روند درصد تغییرات سازمان میادین و بازارهای روز در سال‌های 1394-1390
تعداد میادین و بازارهای روز (با لحاظ بازار محله‌ای) 1394-1393
تعداد بازارهای روز به تفکیک مناطق 22 گانه
سطح زیر کشت انجیرآبی (کشت ساده) کشور 1394
تعداد درخت درکشت مخلوط (چند محصولی) انجیرآبی کشور 1394
تعداد درخت اکالیپتوس و تبریزی در کشت ساده (تک محصولی) 1394
تعداد درخت درکشت مخلوط (چند محصولی) زردآلو و قیسی کشور 1394
تعداد درخت درکشت مخلوط (چند محصولی) انواع محصولات باغی کشور بر حسب وسعت اراضی باغ و قلمستان 1394
سطح زیر کشت چای (کشت تک محصولی) کشور 1394
سطح زیر کشت محصولات دائمی (کشت تک محصولی) کشور به تفکیک محصول 1394