جستجو
جستجوی پیشرفته
تعداد ساختمان‌های تکمیل شده در مناطق شهری استان‌ قزوین براساس تعداد واحدهای مسکونی در نه ماه اول سال 1395
طول پروژه‌های مهندسی و عمرانی بهره برداری شده تا انتهای سال‌های 1394-1391
تعداد شاغلان تعاونی‌ها با گرایش معدنی (در تمام گرایشات) تا پایان سال 1394
تعداد اعضای تعاونی‌ها با گرایش معدنی (در تمام گرایشات) تا پایان سال 1394
تعداد تعاونی‌ها با گرایش معدنی (در تمام گرایشات) تا پایان سال 1394
مقدار کاشی و چینی بهداشتی (برحسب مترمربع) تولید شده در استان تهران در سال 1392 به تفکیک فصول
مقدار سرمایه تعاونی‌های فعال با گرایش عمرانی برحسب هزار ریال در تهران 1394-1385
خدمات عمرانی و کمک هزینه ازدواج به مددجویان کمیته امداد امام خمینی شهر تهران 1394-1390
تعداد پروژه‌های مهندسی و عمرانی در سال‌های 1394-1391
مساحت پروژه‌های مهندسی و عمرانی موجود تا انتهای سال‌های 1394-1391
مساحت پروژه‌های مهندسی و عمرانی در دست احداث تا انتهای سال‌های 1391-1394
مساحت پروژه‌های مهندسی و عمرانی بهره برداری شده تا انتهای سال‌های 1394-1391
طول پروژه‌های مهندسی و عمرانی در دست احداث تا انتهای سال‌های 1394-1391
طول پروژه‌های مهندسی و عمرانی موجود تا انتهای سال‌های 1394-1391
طول پروژه‌های خاکریز آب (تونل، کانال و لوله‌گذاری) سال‌های 1394-1391
مساحت تأسیسات و تجهیزات موجود در میدان مرکزی میوه و تره‌بار شهر تهران بین سال‌های 1392 لغایت 1394 (بر حسب متر مربع)
تعداد تأسیسات و تجهیزات موجود در میدان مرکزی میوه و تره‌بار شهر تهران بین سال‌های 1392 لغایت 1394
تعداد اعضا تعاونی‌های فعال با گرایش عمرانی در تهران از سال 1385 تا 1394
حجم پروژه‌های خاکریز آب در سال‌های 1394 - 1391