جستجو
جستجوی پیشرفته
برآورد جمعیت و خانوار شهر تهران به تفکیک منطقه در سال 1393
برآورد جمعیت شهر تهران به تفکیک مناطق 22 گانه
جمعیت کل کشور، تهران و شهرستان‌های استان تهران در سال 1390
جمعیت کل کشور، استان تهران و شهرستان‌های استان تهران بر اساس مجموع نقاط شهری، نقاط روستایی و غیر ساکن در سال 1390
جمعیت استان تهران به تفکیک نقاط روستایی در سال 1390
جمعیت استان تهران به تفکیک افراد غیر ساکن در سال 1390
توزیع نسبی شاغلان 10 ساله و بیشتر بر حسب وضع شغلی استان تهران 1391-1380
تعداد ازدواج‌های ثبت شده شهرستان تهران بر حسب اختلاف سن زوج نسبت به زوجه در سال 1394
تعداد ازدواج‌های ثبت شده شهر تهران بر حسب اختلاف سن زوج نسبت به زوجه در سال 1393
تعداد پارک‌های عمومی شهر تهران به تفکیک مناطق و رده‌بندی مساحت تا پایان سال 1394
تعداد پارک‌ها به تفکیک مناطق 22 گانه شهر تهران
میانگین آلودگی صوتی در روز مناطق مسکونی حاشیه بزرگراه در تهران در سال 1394
میانگین آلودگی صوتی به تفکیک مناطق 22 گانه شهر تهران
تعداد آبادی بخش‌های مختلف تهران بر اساس تقسیمات کشوری (دارای سکنه و خالی از سکنه) در سال 1394
تعداد مسافر حمل شده از ایستگاه‌های راه‌آهن ناحیه تهران درسال 1394
تعداد ولادت‌های جاری ثبت شده شهرستان تهران بر حسب جنسیت و گروه سنی مادران در سال 1393
متوسط درآمد خالص سالانه یک خانوار شهری حاصل درآمدهای متفرقه در استان تهران سال 1394-1389
گواهی فوت گاز گرفتگی صادر شده به تفکیک جنسیت توسط پزشکی قانونی استان تهران در سال 1394
تعداد فوت شدگان بر اساس علل فوت و جنسیت متوفیان در سال 1394
تعداد، نوع آمبولانس‌های حمل متوفیان در سال‌های 1394-1392
برآورد جمعیت و خانوار شهر تهران به تفکیک منطقه در سال 1394
برآورد جمعیت شهر تهران به تفکیک مناطق 22 گانه
درصد نرخ رشد جمعیت و خانوار شهر تهران به تفکیک منطقه 1390-1385
درصد نرخ رشد به تفکیک مناطق 22 گانه شهر تهران
جمعیت استان تهران به تفکیک نقاط شهری در سال 1390
گواهی فوت غرق شدگی صادر شده به تفکیک جنسیت توسط پزشکی قانونی استان تهران در سال 1394
جمعیت افراد شاغل خانوارهای بهره بردار باغداری کشور بر حسب جنسیت و گروه‌های سنی 1394
جمعیت شاغل 10 ساله و بالاتر خانوارهای بهره‌بردار باغداری بر حسب شغل اصلی و استان 1394
جمعیت زنان شاغل 10 ساله و بالاتر خانوارهای بهره‌بردار باغداری بر حسب شغل اصلی و گروه‌های سنی 1394
کشورها با بیشترین جمعیت مسلمانان در سال 2010
بیست و پنج کشور نخست جهان با بیشترین میزان جمعیت مسلمانان در سال 2010 (بر حسب میلیون نفر)