جستجو
جستجوی پیشرفته
ذخایر نفتی - سهم کشورهای پیشرو 2015-2010
تولید جهانی گاز طبیعی 1998 لغایت 2015
تولید جهانی گاز طبیعی از سال 1998 لغایت 2015 (بر حسب میلیارد متر مکعب)
ظرفیت کشورهای پیشرو دنیا در پالایش نفت 2015-2010
کشورهای سراسر جهان با بیشترین ظرفیت پالایش نفت از سال 2010 لغایت 2015 (بر حسب 1000 بشکه در روز)
مصرف جهانی گاز طبیعی کشورها در 2015
مصرف جهانی گاز طبیعی کشورها در سال 2015 (بر حسب میلیارد متر مکعب)
سهم کشورهای تولید کننده نفت از کل تولیدات جهانی نفت خام 2015
اسامی کشورها با بیشترین وابستگی به سوخت فسیلی 2015
نسبت ذخایر جهانی گاز طبیعی به کشور 2008-2015
کشورها با بیشترین درصد ذخایر گاز طبیعی اثبات شده در سراسر جهان از 2008 لغایت 2015
گاز طبیعی - کشورها با بیشترین ذخایر در سال‌های 2008 تا 2015
کشورهای پیشرو دارای ذخایر گاز طبیعی اثبات شده از سال 2008 لغایت 2015 (برحسب هزار میلیارد متر مکعب)
تعداد کل جایگاه‌های فعال بنزین و نفت گاز شهر تهران در سال 1394
صادرات جهانی نفت خام کشورهای اوپک 2012-2015
صادرات جهانی نفت خام کشورهای اوپک از سال 2012 لغایت 2015 (بر حسب 1000 بشکه در روز)
تعداد کشتی‌های نفت‌کش - کشورهای عضو اوپک 2015-2012