assessment

تولید جهانی گاز طبیعی 1998 لغایت 2015

تولید جهانی گاز طبیعی از سال 1998 لغایت 2015 (بر حسب میلیارد متر مکعب)

توضیحات

این آمار بیانگر تولید جهانی گاز طبیعی از سال 1998 لغایت 2015 است. سال 1998، تولید جهانی گاز طبیعی حدود 2.27 هزار میلیارد متر مکعب بوده‌است. انتظار می‌رود در آینده، سهم  جهانی گاز طبیعی ذخایر انرژی رو به افزایش برود. روسیه، ایالات متحده و ایران از تولیدکنندگان بزرگ گاز طبیعی در جهان هستند.