جستجو
جستجوی پیشرفته
تعداد انشعابات صنعتی گاز در شهر تهران 1394-1389
طول شبکه گاز در شهر تهران 1394-1389
طول شبکه گاز در شهر تهران بین سال‌های 1389 لغایت 1394 (بر حسب کیلومتر)
تعداد مصرف‌کننده تجاری گاز در شهر تهران 1394-1389
تعداد کل انشعابات گاز در شهر تهران 1389-1394
میزان مصرف گاز شهر تهران 1394-1389
مقدار مصرف گاز شهر تهران بین سال‌های 1389 لغایت 1394 (بر حسب میلیون متر مکعب)
تعداد مصرف‌کننده صنعتی گاز در شهر تهران بین سال‌های 1394-1389
تعداد مصرف‌کننده خانگی گاز در شهر تهران 1394-1389
تعداد مصرف‌کننده خانگی گاز در شهر تهران بین سال‌های 1389 لغایت 1394 (بر حسب نفر)
تعداد انشعابات خانگی-تجاری گاز در شهر تهران 1394-1389
تعداد انشعابات خانگی-تجاری گاز در شهر تهران بین سال‌های 1389 لغایت 1394
تولید جهانی گاز طبیعی 1998 لغایت 2015
تولید جهانی گاز طبیعی از سال 1998 لغایت 2015 (بر حسب میلیارد متر مکعب)
مصرف جهانی گاز طبیعی کشورها در 2015
مصرف جهانی گاز طبیعی کشورها در سال 2015 (بر حسب میلیارد متر مکعب)
نسبت ذخایر جهانی گاز طبیعی به کشور 2008-2015
کشورها با بیشترین درصد ذخایر گاز طبیعی اثبات شده در سراسر جهان از 2008 لغایت 2015
گاز طبیعی - کشورها با بیشترین ذخایر در سال‌های 2008 تا 2015
کشورهای پیشرو دارای ذخایر گاز طبیعی اثبات شده از سال 2008 لغایت 2015 (برحسب هزار میلیارد متر مکعب)