جستجو
جستجوی پیشرفته
سهم از معاملات فروش یک متر مربع زمین یا زمین ساختمان مسکونی کلنگی مناطق شهر تهران در فصول سال 1394
تعداد پروانه‌های صادرشده احداث ساختمان در شهر تهران به تفکیک منطقه 1394-1393
نسبت تعداد واحد مسکونی در بافت فرسوده نسبت به خارج بافت در تهران 1394-1380
نسبت تعداد واحد مسکونی در بافت فرسوده به تفکیک مناطق 22 گانه
نسبت تعداد واحد مسکونی در بافت فرسوده نسبت به کل شهر در تهران 1394-1380
نسبت تعداد واحد مسکونی به تفکیک مناطق 22 گانه نسبت به کل شهر تهران
میزان معبر آزاد شده در نوسازی بافت فرسوده مناطق تهران سال‌های 1394-1380
میزان معبر آزاد شده در نوسازی بافت فرسوده به تفکیک مناطق 22 گانه شهر تهران
تعداد پلاک‌های تجمیع شده در بافت فرسوده مناطق تهران سال‌های 1394-1380
مساحت مسکونی اصلاح شده (مترمربع) در بافت فرسوده مناطق تهران 1394-1380
مساحت مسکونی طبق سند (مترمربع) در بافت فرسوده مناطق تهران 1394-1380
مساحت مسکونی تخریب شده (مترمربع) در بافت فرسوده مناطق تهران 1394-1380
تعداد پروانه‌های ساختمان صادره جهت تخریب مسکونی در بافت فرسوده مناطق تهران 1394-1380
درصد پروانه‌های تجمیعی از کل پروانه‌های شهرسازی در بافت فرسوده به تفکیک مناطق تهران 1394-1393
تعداد بلوک‌های بافت فرسوده 1394-1380
تعداد بلوک‌ها به تفکیک مناطق 22 گانه
وسعت پهنه بافت فرسوده 1394-1380
وسعت پهنه بافت فرسوده به تفکیک مناطق 22 گانه شهر تهران
وسعت بلوک‌های بافت فرسوده 1394-1380
وسعت بلوک‌ها به تفکیک مناطق 22 گانه شهر تهران
قیمت متوسط فروش یک متر مربع زیربنای مسکونی مناطق شهر تهران در سال 1394
درصد نوسازی و احیای بافت فرسوده تهران 1394-1380
درصد نوسازی واحیای بافت فرسوده تهران به تفکیک مناطق 22 گانه
قیمت فروش یک متر مربع زمین یا زمین ساختمان مسکونی کلنگی به تفکیک مناطق شهر تهران در فصول سال 1394