assessment

وضعیت کیفی هوا بر اساس شاخص CO در تهران 1394-1392

توضیحات

در این آمار وضعیت کیفی هوا بر اساس شاخص CO از سال 1392 تا 1394 بیان شده است. CO گازی است که بر اثر ناقص سوختن کربن بوجود می‌آید. این گاز بسیار سمی است اما رنگ و بوی خاصی ندارد. به همین دلیل کربن مونوکسید قاتل نامریی نامیده می‌شود. میل ترکیبی کربن مونوکسید با هموگلوبین خون حدود 300 برابر بیشتر از میل ترکیب گاز اکسیژن است. در خون انسان حدود 5 درصد کربن مونوکسید وجود دارد اما اگر این مقدار به 20 درصد برسد باعث مرگ خواهد شد.

مرجع

سالنامه آماری شهر تهران، سال 1394